tammikuu 2021

Dialogisuus, dialogismi ja dialogia työnohjaajayhteisössämme

JOHDANTO Saimme Osviitan toimituskunnalta ehdotuksen, että kirjoittaisimme lyhyen artikkelin siitä, mitä dialogisuus on meidän yhteisössä ja erityisesti työnohjauksissamme. Innostuimme ehdotuksesta ja päätimme keskustelun jälkeen kirjoittaa subjektiivisesti, mitä aiheesta tällä hetkellä ajattelemme. Yhteisöämme voisi kuvata, kuten mitä tahansa organisaatiota tai tiimiä, kolmella sisäkkäisellä kehällä, joita voisi kokonaisuutena ymmärtää avoimena ja dialogisena systeeminä. Dialoginen ja avoin systeemi […]

Dialogisuus, dialogismi ja dialogia työnohjaajayhteisössämme Read More »

Dialogisuus työnohjaajan osaamisena

Tämä kirjoitelma perustuu pääosin omiin kokemuksiini siitä, miten erityisesti perheterapian piirissä heränneitä ajatuksia keskustelun merkityksellisyydestä voidaan kuljettaa työnohjauskontekstiin. Erityisen kiitoksen tämän kirjoitelman tausta-ajatuksista saavat ystäväni Birgitta Alakare, Kauko Haarakangas ja Jaakko Seikkula. Seuraavissa kappaleissa en tarkasti erittele lähteitä vaan aina kun koen, että lainaan toisen ihmisen puhumaa tai kirjoittamaa, viittaan häneen nimellä ja mahdollisesti ko.

Dialogisuus työnohjaajan osaamisena Read More »

Elävien olentojen johtaminen ja inhimilliset prosessit

Useimmiten ihmisten johtamiseen liittyvät metaforat ja käsitykset ovat mekaanisia, jolloin saatamme kokonaan unohtaa, että ihmiset ovat eläviä olentoja ja prosessit, joissa on ihmisiä, ovat inhimillisiä. Yritän tällä kirjoituksella haastaa lukijaa pohtimaan, mitä teorioille jaideoille johtamisesta seuraa, jos taustaoletuksiksi otetaankin seuraavat seitsemän subjektiivista oletustarinaa. Erityisen kiitoksen tulevista sanoista ja lauseista ansaitsee emeritusprofessori John Shotter, jonka luennoista

Elävien olentojen johtaminen ja inhimilliset prosessit Read More »

Laadukkaan työnohjaajakoulutuksen kriteerejä

Tarkastelen tässä artikkelissa subjektiivisesti ja omiin kokemuksiini perustuen Osviitta-lehden toimituskunnalta saamaani toimeksiantoa. Olen toiminut noin 15 työnohjaajakoulutuksen johtajana ja vieraillut kouluttajana useassa muussa. Kouluttajayhteisömme on jousean vuoden ajan otsikoinut omat koulutuksemme sanoin ”Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus” ja seuraavassa yritän avata näiden koulutusten sisältöä ja rakennetta. Tämä ei kuitenkaan itselleni tarkoita sitä, että omistaisimme tai hallitsisimme paremmin työnohjaajakoulutuksen

Laadukkaan työnohjaajakoulutuksen kriteerejä Read More »

Loukkaantumisen reflektiivinen kohtaaminen työnohjauksessa

Prologi Mihail Bahtinia mukaellen pohdin aluksi lyhyesti sanaa ja keskustelua. Sanana loukkaantuminen alkaa yhteisesti elää ja saada merkityksiä, kun se on jonkun keskustelijan toimesta lausuttu ja on tullut hänen sekä muiden kuulluksi. Keskustelussa sanaa ja sen myötä ihmisten kokemuksia voidaan yhdessä ymmärtää samankaltaisiksi tai erilaisiksi kuin aikaisemmissa keskusteluissa. Keskusteluun osallistujat voivat samanaikaisestikin ymmärtää sanaa osin

Loukkaantumisen reflektiivinen kohtaaminen työnohjauksessa Read More »

Dialoginen hetkessä oleminen perhekeskusteluissa – kertomuksista implisiittiseen yhdessä kokemiseen

Dialogin on hyvin yksinkertainen tapahtuma, oikeastaan niin yksinkertainen ettemme voi uskoa sen yksinkertaisuuteen. Opimme sen ensimmäiseksi elämässämme jo muutama tunnin tai päivän ikäisinä, mutta sen omaksuminen omassa työssä näyttää olevan hyvin haastava ja vaikea tehtävä. Tässä esityksessäni yritän avata vähän tätä kysymystä. Miksi se on niin vaikea, vaikka kysymys on niin yksinkertaisesta ilmiöstä? Usealla tieteenalalla

Dialoginen hetkessä oleminen perhekeskusteluissa – kertomuksista implisiittiseen yhdessä kokemiseen Read More »

Dialogisuus pariterapiassa

Dialogisuus parisuhteessa: Tärkeää mutta vaativaa Pariterapiaistunto on oma erityinen tilanteensa pyrkiä dialogiin. Parisuhteessa on luonnollista toivoa tulevansa kohdatuksi, arvostetuksi, nähdyksi. Myös intiimiys ja läheisyys yleensä edellyttävät dialogista, vastavuoroista suhdetta. Eräs asiakkaani sanoi pariterapiatilanteessa miehelleen: ”Se, että sinä kuuntelet minua, on niin paljon tärkeämpää kuin se, että yrität heti ratkaista asian. Se on meidän suhteemme elinehto”.

Dialogisuus pariterapiassa Read More »

Jälkireflektioita Dialogia-symposiumin alustuksista ja siihen liittyvistä kirjoituksista

Seuraavassa tekstissäni yritän sanoittaa niitä kokemuksia ja merkityksiä, joita itsessäni heräsi, kun kuuntelin ja sittemmin luin Kauko Haarakankaan, Jaakko Seikkulan ja Eija-Liisa Rautiaisen puhetta sekä kirjoituksia liittyen 19.3. Jyväskylän perheterapiakongressissa järjestämäämme Dialogia-symposiumiin. Iso kiitos teille Kauko, Jaakko ja Eija-Liisa, että saan näin jälkeenpäin kommentoida teidän tuottamianne pohdiskeluja – jälkireflektointini tai ”viisasteluni” on omasta mielestäni jollain

Jälkireflektioita Dialogia-symposiumin alustuksista ja siihen liittyvistä kirjoituksista Read More »

Kommentteja vanhemmuuden tutkimisesta ja arvioinnista

Seuraava tekstini perustuu pääosin subjektiivisiin kokemuksiini 30 vuoden ajalta, jolloin olen tavalla tai toisella toiminut lastensuojelussa ja lastenpsykiatriassa. Tarkoitukseni on haastaa lukijaa pohtimaan omia ajattelu- ja toimintatapojaan ja sitä, mihin kaikkeen ne kytkeytyvät. Olen itse ollut jo pitkään kiinnostunut seuraavista kysymyksistä: a) ajattelenko ja toiminko niin, että asiakkaanani olevien lasten ja perheiden omat kyvyt elää

Kommentteja vanhemmuuden tutkimisesta ja arvioinnista Read More »

Läsnäoleminen, kuulluksi tuleminen ja tasa-arvoisuus perheterapiassa

Se, millainen suhde muodostuu terapeutin ja hänen asiakkaidensa välille, määrittää enemmän terapian tuloksellisuutta kuin terapiamenetelmä. Perheterapeuttisissa kohtaamisissa terapeuttien kiireetön läsnäolo, kiinnostus ja keskittyvä kuunteleminen luovat edellytykset hyvälle suhteelle ja onnistuneelle terapiaprosessille. Tässä artikkelissa pohdiskelen, mitä läsnä oleva oleminen ja kuulluksi tuleminen merkitsevät perheterapeutin ja hänen asiakkaidensa kannalta. Toinen keskeinen asia on, missä määrin tasa-arvoisuus voi

Läsnäoleminen, kuulluksi tuleminen ja tasa-arvoisuus perheterapiassa Read More »