Työnohjaus ja konsultointi

Asiakas- ja hoitosuhteiden työnohjaus

Olemme erikoistuneet kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden tukemiseen heidän vaativassa asiakas- ja hoitosuhdetyössään. Toteutamme kaikissa työnohjaussuhteissa ja –tilanteissa dialogisia, asiakkaita arvostavia periaatteita ja menetelmiä.

Voimavarakeskeisinä työnohjaajina tavoitteenamme on tukea työntekijöiden toimijuutta ja kykyä kohdata vaikeita tai ristiriitaisia asiakassuhteita. Tarkoituksenamme on yhdessä työntekijöiden kanssa etsiä uudenlaisia ymmärryksiä asiakassuhteisiin ja vaihtoehtoisia tapoja kohdata asiakkaita.

Teemme mielellämme myös ns. suoraa työnohjausta, jossa työntekijöiden lisäksi läsnä ovat heidän asiakkaansa. Toteutamme sovitusti myös ns. yhteistoiminnallisia arviointikeskusteluja, jossa työntekijät ja heidän asiakkaansa pohtivat työnohjaajan johdolla yhteistyösuhdettaan ja sen vaikuttavuutta.

Keskustelu
Työpajat

Työyhteisöjen työnohjaus ja prosessikonsultaatio

Työyhteisön tai tiimin toimivuutta voidaan vahvistaa ja kehittää työnohjauksella tai prosessikonsultaatiolla.

Erityisesti organisaation tai toimintatapojen muutostilanteissa ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan monesti helpommin löytää ja rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, miten uudessa tilanteessa ollaan ja edetään.

Myös erilaisissa organisaation kehittämishankkeissa tai projekteissa prosessikonsultaatio tai työnohjaus vahvistaa työntekijöiden, tiimien ja johtajien sekä johtoryhmien keskinäistä kykyä yhdessä tutkia, kehittää ja toimia tavoitteellisesti.

Toimintamme perustana on luottamus siihen, että kaikki tarvittava tieto ja taito ovat jo valmiina työyhteisössä, jolloin työnohjaajan ammattitaitoa on dialogisesti ohjata prosessia niin, että nuo tiedot ja taidot tulevat innovatiivisesti sekä luovasti tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Yksilötyönohjaus ja coaching

Yksilötyönohjauksen tai coachingin tarkoituksena on vahvistaa työntekijän/johtajan henkilökohtaisia kykyjä kohdata ja ratkoa omaan työhönsä liittyviä ristiriitatilanteita.

Dialogicin työnohjaajat ovat erikoistuneet ohjaukseen, jossa haetaan yhdessä vastausta kysymykseen, miten erityisen haastavissa työelämään liittyvissä ongelma- tai muutostilanteissa voidaan aikaansaada rakentavaa dialogia kaikkien toimijoiden kesken.

Ohjauksen/coaching pituus ja muut käytännöt sovitaan aina yksilöllisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan tavoitteita ja tarpeita.

Työnohjaus
Keskusteleva-terapia

Kriisityönohjaus

Kun organisaatio tai työyhteisö on kriisissä tai jos esim. yhteistyösuhteet haittaavat tavoitteellista työntekoa, voidaan tilannetta yrittää helpottaa tai ratkoa kriisityönohjauksella. Olemme Dialogicissa toteuttaneet nämä pääsääntöisesti työparityönohjauksina. Useimmiten kriisityönohjaus kestää 2-5 tapaamista, jotka toteutetaan viikon tai kahden välein. 

Verkostofoorumit ja -kokoukset

Verkostofoorumissa kaikki läsnä olevat ihmiset (joko samasta tai eri organisaatioista) ovat aktiivisesti osallisina ja rakentamassa yhteistä todellisuutta. 

Verkostofoorumi on oivallinen tapa sitouttaa ja innostaa ihmiset dialogisessa vuorovaikutuksessa organisaation uuteen strategiaan tai toimintatapaan. Verkostofoorumin avulla voidaan vahvistaa yhteisen ymmärryksen ja merkitysten jakamista johtajien, toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden kesken.

Dialogicin työnohjaajia voidaan tilata myös ohjaamaan moniammatillisia verkostoja, joissa on mukana sekä auttajia että asiakkaita. Dialogicissa on tarjolla työskentelytapoja myös kohtaamisille, joihin osallistuu kymmeniä tai jopa satoja ihmisiä.

Työnohjaajat

Tiina Ahonen

Sosionomi, perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

Katri-Ina Euramaa

Kasvatustieteen kandidaatti, vaativan erityistason perheterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

Aapo Pääkkö

Sosionomi, vaativan erityistason perheterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

aapo.paakko@dialogic.fi
puh: 050-3057476
Vastaanotto myös Helsingissä

Lassi Pruuki

Teologian tohtori, perhe- ja pariterapeuttikouluttaja, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

Päivi Jordan-Kilkki

Musiikin maisteri, musiikkiterapeutti, perhe- ja pariterapeuttikouluttaja, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

paivi.jordan-kilkki@dialogic.fi
puh: 041-4559319
Vastaanotto myös Keravalla